Oferta
obsługa geodezyjna budowy

Obsługa geodezyjna budowy - Puck

Geodeta Szymon Sławiński świadczy kompleksowe usługi geodezyjne w Wejherowie i Pucku. Zakres oferowanych prac obejmuje przeprowadzanie pomiarów oraz sporządzanie geodezyjnej dokumentacji technicznej niezbędnej dla każdego obiektu. Poniżej prezentujemy szczegółowy zakres prac, które są wykonywane w firmie LIMBUS.

Mapy do celów projektowych

Mapy przygotowywane do celów projektowych to kartograficzne odzwierciedlenie sytuacyjno-wysokościowe terenu, które stanowi punkt wyjścia do tworzenia projektu budowlanego. Mapy takie powstają poprzez nanoszenie na mapy bazowe wyników pomiarów, których dokonuje uprawniony w zakresie 1. geodeta. W firmie LIMBUS wykonywane są zarówno mapy w formie drukowanej, jak i cyfrowej.

Wytyczenia budynków

Zanim Inwestor wybuduje dom w Wejherowie czy Pucku, należy przeprowadzić proces wytyczenia budynku. W szczególności oznacza to, że należy określić i oznakować na gruncie przebieg głównych osi konstrukcyjnych.

Pomiary powykonawcze budynków

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej jest niezbędne po każdej zakończonej budowie, która była prowadzona na podstawie pozwolenia na budowę. Pomiary powykonawcze w Wejherowie i Pucku mają na celu pozyskanie bieżących informacji o przestrzennym rozmieszczeniu budynku i naniesienie tych danych na mapę sytuacyjno-wysokościową. Geodeta wykonuje takie pomiary na potrzeby ewidencji gruntów i budynków.

Pomiary sieci uzbrojenia terenu

Inwentaryzacja przyłączy odbywa się w trakcie realizacji budowy. Wszelkie elementy podziemnych sieci uzbrojenia terenu muszą być zmierzone przez geodetę przed zasypaniem. Wytyczenia uzbrojenia podziemnego są niezwykle ważną kwestią, która obowiązuje na każdej budowie. Dokumentacja techniczna, która powstaje na skutek takich pomiarów, dołączona jest do pozwolenia na użytkowanie, o które Inwestor występuje po zakończeniu budowy.

Rozgraniczenia nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości to postępowanie administracyjne, którego celem jest ustalenie przebiegu granic nieruchomości. Czynność ta może dotyczyć tylko określonego odcinka, który stał się sporny. Niezależnie od zakresu działań, praca geodety zasadniczo polega na określeniu – na podstawie dostarczonych danych – położenia punktów i linii granicznych oraz na oznaczeniu tych punktów w gruncie odpowiednimi znakami. Na koniec sporządzana jest odpowiednia dokumentacja.

Podziały działek - Puck

Podstawowym celem podziału nieruchomości jest wydzielenie osobnej działki lub nawet kilku działek w obrębie działki już istniejącej. Istotnym elementem jest tutaj fakt, że w trakcie tej czynności właściciel żadnej z działek nie ulega zmianie. Można następnie sprzedać tak wydzieloną nieruchomość, ale sam podział działek w Wejherowie czy Pucku następuje na rzecz osoby lub osób, które miały w posiadaniu działkę dzieloną.

Wznowienia znaków granicznych

Wznowienia znaków granicznych są konieczne w przypadkach, gdy znaki określające wcześniej ustalone granice zostały przesunięte lub zniszczone. Wznowienia granic na terenie Pucka i Wejherowa są typowymi czynnościami technicznymi, podczas których geodeta na podstawie posiadanych dokumentów, na nowo wyznacza na gruncie znaki graniczne.