Pomiary powykonawcze budynków

Pomiary powykonawcze budynków

Przeprowadzane przez nas pomiary powykonawcze mają przede wszystkim na celu pozyskanie bieżących informacji o przestrzennym rozmieszczeniu budynku oraz naniesienie otrzymanych danych na mapę sytuacyjno-wysokościową. W ramach tych usług wykonywane są czynności pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne, potrzebne do tworzenia dokumentów uwzględniających usytuowanie poziome i pionowe obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych. Inwentaryzację powykonawczą przeprowadza odpowiednio przeszkolony specjalista posiadający wymagane uprawnienia z 1. lub 4. zakresu geodezji.

Dlaczego warto inwentaryzować powykonawczo budynek?

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej jest niezbędnym etapem po każdej zakończonej inwestycji prowadzonej na podstawie pozwolenia na budowę. Najczęściej geodeta wykonuje takie pomiary na potrzeby ewidencji gruntów i budynków. Za ich pomocą nowo powstały budynek (wraz z przyłączami) zostaje uznany za część infrastruktury terenu – poprzez wprowadzenie go do baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Ponadto pomiary powykonawcze służą także sprawdzeniu stanu przeprowadzonych działań oraz weryfikacji czynności ustalonych uprzednio na naradzie koordynacyjnej.

Rodzaje pomiarów powykonawczych

Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje pomiarów powykonawczych:

  • bieżące – przeprowadzane w obiektach, które w czasie budowy zostają zakryte (zasypane lub zalane betonem) – np. w obiektach liniowych takich, jak wodociągi czy sieci kanalizacyjne, gazowe bądź elektroenergetyczne,
  • końcowe – dokonywane w nowo powstałych obiektach inwestycyjnych oraz na ukształtowaniu pionowym terenu, które zostało zmienione w wyniku prac budowlanych.

Jak można zauważyć, te pomiary służą do wykonywania różnych usług geodezyjnych i jedynie przeprowadzone razem przez specjalistę pozwalają otrzymać całościowy obraz przestrzennego rozmieszczenia budynku.