Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych?

Rozpoczęcie budowy domu wiąże się ze spełnieniem wielu warunków i uzyskaniem określonych uzgodnień. Zanim inwestor złoży wniosek na warunki zabudowy dla danej działki, musi zaopatrzyć się w mapę do celów informacyjnych. Po ich uzyskaniu sporządza się mapę do celów projektowych. Została ona opisana w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Jak sporządza się mapę?

Mapa do celów projektowych jest to podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne, które stanowi jeden z załączników dokumentacji sporządzanej do projektowania, budowy, remontu oraz utrzymania obiektów budowlanych. Jest ona wymagana dla każdego obiektu, który potrzebuje uzyskania pozwolenia na budowę. Sporządzenie mapy jest niezbędne do tego, aby wykonać projekt zagospodarowania terenu. Mapę do celów projektowych wykonuje się dla obszaru wskazanego w zgłoszeniu prac geodezyjnych obejmującego obszar niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej. Jej skala musi być dostosowana do wielkości obiektu. W przypadku podziału działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1:500. Zespół obiektów budowlanych oraz działek budownictwa przemysłowego wymaga skali co najmniej 1:1000, a rozległe tereny z obiektami o dużym rozproszeniu i obiektami liniowymi 1:2000.

Podział treści mapy

Mapa do celów projektowych składa się z dwóch rodzajów elementów. Jedna jej część bazuje na mapie zasadniczej, czyli mapie zawierającej aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych, elementach ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu. W drugiej grupie znajdują się opracowane geodezyjne linie rozgraniczające tereny, czyli linie zabudowy, osie ulic, dróg i inne linie ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Treść uwzględnia również usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody oraz położenie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta.

Jak przebiega praca geodety?

Mapę do celów projektowych opracowuje się w kilku etapach. Geodeta musi mieć dostęp do informacji dotyczących numeru działki, miejsca położenia oraz obrębu ewidencyjnego. Następnie wykonuje pomiary i poprzez nanoszenie bazowych wyników aktualizuje dane z mapy zasadniczej. Zakres uprawnień osób, które mogą sporządzać mapy, został określony w art. 43 ustawy z dnia 18 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Cena jej sporządzenia przeważnie uzależniona jest od regionu. Natomiast czas na jej wykonanie zależy od wielkości obiektu i poziomu jego skomplikowania. W przypadku domów jednorodzinnych może to trwać nawet do 6 tygodni. Odpowiednio przygotowana mapa przez wykwalifikowaną osobę stanowi podstawę do celów projektowych. Jest ona ważna przez 2 lata. Jeśli warunki w terenie ulegną zmianie, należy dokonać jej aktualizacji.

Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych?